• با توجه به شرایط جوی مناسب ، گرده افشانی خرما در مناطق بم، نرماشیر، فهرج خودداری شود
  • پابیل کردن کودهای آلی و حیوانی در باغات خرما اقدام شود.
  • شرایط جوی جهت انجام سم پاشی و محلول پاشی نخیلات مناسب است.
  • وقوع بارندگی اغلب با کاهش دمای بعدی همراه است. در صورت بارش باران در زمان گرده‌افشانی، احتمال کاهش میزان تلقیح و میوه‌نشینی در دو صورت وجود دارد:

– اگر بارندگی در فاصله زمانی کمتر از ۶ ساعت پس از گرده‌افشانی رخ دهد احتمال شسته شدن گرده ها از روی کلاله‌های گلها قبل از تلقیح وجود دارد. لذا تکرار عملیات گرده‌افشانی در این صورت ضرورت می‌یابد.

– اگر بارندگی درست قبل زمان گرده‌افشانی (کمتر از ۶ ساعت قبل از گرده‌افشانی) رخ دهد به دلیل کاهش دمای محیط ، با ایجاد اختلال یا تاخیر در روند جوانه‌زنی و یا رشد و سرعت لوله گرده به سمت تخمدان، باعث کاهش میوه‌نشینی به میزان یک چهارم تا یک سوم می‌گردد که در این حالت نیز توصیه بر تکرار گرده افشانی است.

  • با توجه به نیاز دمایی بهینه جهت جوانه‌زنی گرده (حدود ۲۷+ درجه سانتی‌گراد)، ساعاتی از طول روز که دمای مورد نظر در آن تامین گردد مناسبترین ساعات گرده‌افشانی خواهند بود. در این ارتباط با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص شده که گرده‌افشانی در ساعتهای بین ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر با بیشترین میزان میوه‌نشینی همراه بوده است
You must be logged in to post a comment.