انجام روغن پاشی در هفته آخر اسفند

انتخاب کارشناسان هواشناسی کرمان بعنوان کارشناسان برتر هواشناسی کشور
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
حضور مدیر کل هواشناسی کرمان در مرکز سیمای استان
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲