شناسه خدمت جزئیات خدمت شیوه ارائه خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت سوالات پرتکرار دسترسی به خدمت استعمال سامانه مدیریت خدمات دولت
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۰ ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱ ارائه گزارشات اقلیم شناسی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۳ پیش بینی آلودگی هواو گردوخاک الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۴ پیش بینی هواشناسی هوانوردی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۵ پیش بینی هواشناسی کشاورزی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۷ پیش بینی هواشناسی جاده ای الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۲ پیش بینی هواشناسی آبشناسی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۹ پیش بینی خدمات عامه هواشناسی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۶ تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی الکترونیکی مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده