پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

روز چهارشنبه و پنج شنبه وزش باد نسبتا شدید بصورت لحظه ای در مناطق شرقی  و در سایر مناطق تا روز یکشنبه هفته آینده جوی آرام حاکم است. دما نیز روند کاهشی را دارد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوب شرقی تا شمال غربی می باشد.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

 • باغبانی:
 • خودداری از انجام هر گونه محلول پاشی و سم پاشی در باغات
 • جمع آوری میوه های پلاسیده و آفت زده از کف باغ و روی درختان و خارج نمودن آنها از باغ
 • خودداری استفاده از کودهای حیوانی( کودهای حیوانی باعث گرم شدن زمین و مانع خواب درخت می شوند)
 • انجام شخم سطحی

ماشین آلات کشاورزی

 • تخلیه آب رادیاتورها و پمپ های آبیاری قطره ای

پسته داران:

 • خودداری از رها سازی ضایعات پوست نرم پسته (نخاله ها) در اطراف باغ و محل زندگی و پوسیدن این ضایعات در خاک و در چالکودهای نزدیک ریشه

زراعت:

 • به توجه به شرایط دمایی کشاورزان مناطق سردسیر استان نسبت به اتمام کشت جو ویونجه اقدام کنند.

سالن های تولیدی، دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

 • تنظیم دمای سالن های پرورشی و عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی
 • تنظیم دمای گلخانه با توجه به فیزیولوژی گیاه و تنظیم نور گلخانه جهت افزایش گل انگیزی
 • گرم نگه داشتن آب محلول پاشی و یا سم پاشی جهت جلوگیری از ایجاد تنش به ریشه گیاه
 • نگهداری دام های سبک در مکان مسقف

پرورش ماهی

 • کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی
 • عدم تغذیه زیاد در ساعات سرد روز
 • زنبورداران
 • متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین کندوها و حذف قابهای اضافی در کندوها
You must be logged in to post a comment.