۹۵ درصد مساحت استان کرمان تحت تاثیر انواع خشکسالی خفیف تا شدید است

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به آب و هوای خشک و نیمه خشک کرمان گفت: کرمان همواره با کمبود بارش ها مواجه بوده است و تغییر اقلیم، بروز خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی سفره ها و منابع آبی استان را تا حد بسیار زیادی تخلیه کرده است، و این تاثیرات بسیار منفی را در کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و آب شرب گذاشته است عراقی زاده گفت هر چند بارش های مونسومی در ابتدای تابستان امسال میزان بارش ها را از نظر آماری افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داد اما همچنان چتر خشکسالی بر سر این استان باز است.

محسن عراقی زاده سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار ثبت شدم در ایستگاه های هواشناسی استان گفت: که در سال زراعی گذشته میزان بارش ها در استان کرمان ۱۰۳ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان در مدت مشابه سال ماقبل ۵۴.۵ میلیمتر و در بلند مدت ۱۳۶ میلیمتر بوده است.

به گفته او، میزان بارش های سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش اما نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۲۴ درصد کاهش را نشان می دهد و استان کرمان در سال زراعی گذشته ۷۶ درصد بارش یک سال زراعی کامل را دریافت کرده است. حدود ۹۵ درصد مساحت استان تحت تاثیر انواع خشکسالی خفیف تا شدید است.

 

طبق اعلام سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمان، شهرستان منوجان با بارش ۱۸۸ میلیمتری بیشترین بارش و شهرستان ریگان با ۴۱ میلیمتر کمترین بارش ها را در بین ایستگاه های هواشناسی استان طی این مدت را ثبت کرده اند. همچنین شهر کرمان در سال زراعی (۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۸۳ میلیمتر بارش داشته است که این میزان در بازه زمانی مشابه سال قبل و بلند مدت به ترتیب ۴۹ و ۱۰۲ میلیمتر بوده بنابراین بارش در شهرستان کرمان نسبت به دوره مشابه سال ما قبل ۶۹ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۱۹ درصد کاهش داشته است.

عراقی زاده همچنین گفت:  استان کرمان به لحاظ دمایی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نسبت به بلند مدت به میزان یک درجه گرمتر شده است. براساس گفته ایشان ۴.۷ درصد مساحت استان کرمان تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۱۳.۶ درصد دچار خشکسالی متوسط، ۲۷.۵ درصد خشکسالی شدید و ۴۹.۹ مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید است. عراقی زاده گفت  از سال ۱۳۸۱ خشکسالی در استان کرمان داشته ایم و خشکسالی در طبیعت انباشت شده و بارندگی خوب در یکسال این خشکسالی را جبران نمی کند.عراقی زاه خاطر نشان کرد با توجه به پیش بینی فصلی و مدل ها خشکسالی در استان استمرار دارد بنابراین مدیریت منابع آب و منابع طبیعی باید اولویت استان کرمان باشد.

You must be logged in to post a comment.