تو صیه های هواشناسی کشاورزی استان ۲۷۰۷۰۱

کمبود بارش ها و تداوم خشکسالی در کرمان
مهر ۲۷, ۱۴۰۱
افزایش نیم درجه ای میانگین مهر ماه نسبت به بلند مدت
مهر ۲۷, ۱۴۰۱