انتصاب معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور

شرکت هواشناسی در مراسم روز ملی درختکاری
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
اتمام طرح بررسی عمق نوری و توان آنگسترم هواویزها در هنگام رویدادهای گرد و خاک در استان کرمان
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷