وزش باد نسبتا شدید در راه استان

بررسی وضعیت بارندگی های استاندر جلسه مدیریت بحران
فروردین ۲۹, ۱۳۹۸
وزش باد وگرد وخاگ
فروردین ۲۹, ۱۳۹۸