تحلیلی بر دما و بارش در مرداد ماه ۱۳۹۸ استان کرمان

بیش از نیمی از استان تحت تاًثیرخشکسالی
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸
جو آرام و پایدار
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸