پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی – مورخ  ۲۱۰۷۹۸

وزش تند باد لحظه ای در شرق
مهر ۲۱, ۱۳۹۸
وزش تند باد لحظه ای در شرق
مهر ۲۱, ۱۳۹۸