کاهش محسوس دما – هشدار به کشاورزان جنوبی

 پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما
دی ۳, ۱۳۹۹
 پدیده غالب روزهای آینده :افزایش ابر و پایداری هوای سرد
دی ۳, ۱۳۹۹