هشدار کشاورزی-سطح زرد شماره ۵ استان کرمان

هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۲۲- کاهش محسوس دما
دی ۱۵, ۱۴۰۰
افزایش ۴۲ درصدی بارش استان کرمان در سال زراعی جاری
دی ۱۵, ۱۴۰۰