انجام محلول پاشی از روز جمعه

از روز پنجشنبه سرعت وزش باد در استان کاسته خواهد شد. تا روز شنبه در ارتفاعات غرب و جنوبغرب استان رگبار پراکنده دور از انتظار نمی باشد. جهت باد غالب در سطح استان شمالی است. دما نیز روند افزایشی تدریجی را دارد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: طعمه پاشی برای مگس مدیترانه در ساعات…