بولتن خبری

خبرنامه هفته ۲۲ هواشناسی کشاورزی مقایسه بارش تجمعی مرداد ۱۳۹۷ با میانگین بلن مدت (۱۳۸۰-۹۶) خبرنامه هفته ۴۸ هواشناسی کشاورزی مقایسه درجه روزهای مرداد ماه ۱۳۹۷ با دوره بلندمدت (۹۶-۱۳۸۰)