IMG_3087

بازدید از ایستگاههای هواشناسی بافت، لاله زار، شهربابک و سیرجان

سرپرست اداره کل هواشناسی کرمان به همراه معاون فنی ، رئیس پایش از ایستگاهاهی بافت، لاله زار، سیرجان و شهربابک بازدید کرد به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان تورج جدیدی در این بازدیدها که از سری بازدیدهای دوره ای از ایستگاههای هواشناسی سطح استان می باشد و در طی هفته جاری انجام شده است بر…