فرماندار راور از ایستگاه هواشناسی شهرستان راور دیدن کرد.

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان بازدید ازایستگاه هواشناسی راور توسط فرماندار شهرستان انجام و دراین بازدید موارد ومشکلات ایستگاه هواشناسی شهرستان بررسی شد .

در این دیدار مسول ایستگاه هواشناسی راوردر گزارشی به اهمیت هواشناسی در امور مختلف عمرانی و فرهنگی ارائه نمود بقائی همچنین به کاربردی بودن داده های هواشناسی و کاربرمحوری حدمات هواشناسی اشاره نمود . در این دیدار فرماندار راور با ایستگاه و ادوات هواشناسی نیز آشنا شد. در این دیدار ازدری از اقدامات هواشناسی در سالیان اخیر در جهت افزایش بهره وری و کاهش خسارت قدردانی کرد در این دیدار  مقرر گردید باپیگیری فرمانداری اعتبار لازم جهت راه اندازی ایستگاه خودکار درمنطقه هجدک وخورند یا طاشک جذب وباکمک اداره کل استان به بهره برداری رسد

You must be logged in to post a comment.