بر اساس شاخص SPEI بیش از نیمی از استان کرمان تحت تاًثیر درجات مختلف خشکسالی مواجه است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان جدیدی گفت: بررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص SPEI حاکی از اینست که ۴۰٫۹  درصد از مساحت استان در حد نرمال و ۵۸٫۵ درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شدید مواجه است. وی افزود: بیشترین مساحت نزدیک به نرمال مربوط به نیمه غربی و جنوب استان می باشد. وی تاکید کرد همچنان که شهرستان کرمان ۸۸ درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف روبرو می باشد ، بنابراین باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان لزوم صرفه جویی در مصرف آب توصیه می گردد

You must be logged in to post a comment.